Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN APPEL NOTARISSEN
(versie jan. 2014)

Art. 1 Opdracht

De opdracht tot juridische dienstverlening wordt bij uitsluiting geacht te zijn verstrekt aan en wordt aanvaard door de maatschap Demaret Salman Notarissen, handelend onder de handelsnaam Appel Notarissen en zal worden uitgevoerd door een aan de maatschap Demaret Salman Notarissen, hierna te noemen Appel Notarissen verbonden (kandidaat-) notaris of onder diens verantwoordelijkheid werkende medewerk(st)er.
Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door Appel Notarissen op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept-)akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.

Art. 2 Urenregistratie

De tijd die is besteed aan de door Appel Notarissen ter uitvoering van de opdracht verrichte werkzaamheden zal worden geadministreerd onder vermelding van zaaknaam, datum, duur en soort verrichting, met inachtneming van een minimum van 6 minuten per verrichting. Bij de declaraties wordt - desgevraagd - een overzicht van de geregistreerde werkzaamheden en daaraan bestede tijd verstrekt.

Art. 3 Voorschot

Appel Notarissen is gerechtigd om ter zake van de ontvangen opdracht een voorschot in rekening te brengen, onder verplichting dit te verrekenen met de uiteindelijke declaratie aan opdrachtgever

Art. 4 Overige zaken

De door Appel Notarissen verrichte werkzaamheden zullen in overeenstemming met voornoemde urenregistratie gedeclareerd worden op basis van het met de opdrachtgever overeen te komen uurtarief, te vermeerderen met BTW, (on)belaste verschotten, waaronder uittreksels, griffierechten, kosten van derden en andere rechtstreeks aan Appel Notarissen in rekening gebrachte kosten. Het overeengekomen uurtarief wordt jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig het prijsindexcijfer.

Art. 5 Betaling/opschorting

Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien declaraties niet tijdig of niet geheel worden voldaan, zijn de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten ad 15% over de hoofdsom verschuldigd. Tevens is Appel Notarissen gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten, waarvan de gevolgen geheel voor rekening en risico van opdrachtgever zijn. Appel Notarissen is te allen tijde gerechtigd, en opdrachtgever geeft op voorhand toestemming, om hetgeen zij opeisbaar van de opdrachtgever te vorderen heeft tot het beloop daarvan te verrekenen met gelden die Appel Notarissen van opdrachtgever onder zich heeft.

Art. 6 Derdengelden

Appel Notarissen verplicht zich om gelden die door derden aan de opdrachtgever dienen te worden betaald, te doen betalen hetzij rechtstreeks aan de opdrachtgever, dan wel op bankrekeningnummer NL39 INGB 000630 98 47 derdengelden ten name van Appel Notarissen. Op deze rekening zullen worden gehouden gelden die Appel Notarissen voor of ten behoeve van de opdrachtgever in depot heeft. Behoudens anders overeengekomen zal Appel Notarissen over gelden op genoemde derdenrekening een nader te communiceren rente verschuldigd zijn.

Art. 7 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Appel Notarissen, waaronder begrepen de maatschap en personen die in loondienst of in opdracht van de maatschap werkzaam zijn, jegens opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de maatschap. Indien krachtens genoemde verzekering geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat ter zake van de desbetreffende opdracht aan honorarium (excl. BTW en verschotten) aan opdrachtgever in rekening gebracht is of kan worden.

Art. 8 Derden

In geval bij de uitvoering van de opdracht derden ingeschakeld worden, zijn de kosten van die derden voor rekening van opdrachtgever. Indien de opdracht aan die derden door Appel Notarissen verstrekt wordt, is Appel Notarissen gerechtigd voorafgaand daaraan ter zake een voorschot aan opdrachtgever te vragen. Appel Notarissen is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de derde.

Art. 9 Beëindiging/sluiting/archivering

Bij beëindiging van de opdracht dan wel sluiting van een dossier ontvangt opdrachtgever een afschrift van de akte. Voorts worden alle van de opdrachtgever ontvangen originele bescheiden afgegeven. Het overige dossier wordt door Appel Notarissen gearchiveerd en gedurende ten hoogste 7 jaar na de datum van sluiting bewaard. De opdrachtgever zal bij het opvragen van afschriften en/of grossen en/of kopieën, kosten verschuldigd zijn aan Appel Notarissen.

Art. 10 Klachten

In geval de opdrachtgever zich niet kan verenigen met de dienstverlening dan wel hetgeen ter zake in rekening gebracht is, kunnen partijen zich terzake wenden tot de vennoten van (de maatschap Demaret Salman Notarissen, handelend onder de naam:) Appel Notarissen.

MET RECHT ONTZORGD

EEN ADVIES VAN APPEL

GEEN TWIJFEL OVER