Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN APPEL NOTARISSEN
(versie april 2022)

Art. 1 - Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Appel Notarissen en op alle rechtsverhoudingen van Appel Notarissen met derden.

Art. 2 - Opdracht

  1. De rechtsverhouding tussen de maatschap Appel Notarissen, hierna verder te noemen Appel Notarissen, en de opdrachtgever (de cliënt) is een overeenkomst van opdracht in de zin van art. 7:400 e.v. BW, waarbij Appel Notarissen zich jegens opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten.
  2. De opdracht tot juridische dienstverlening wordt bij uitsluiting geacht te zijn verstrekt aan en aanvaard door Appel Notarissen en zal worden uitgevoerd door een aan de maatschap Appel Notarissen verbonden (kandidaat-) notaris of onder diens verantwoordelijkheid werkende medewerk(st)er.
  3. Bij de aanvaarding van alle opdrachten is het bepaalde in de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW uitgesloten.
  4. Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door Appel Notarissen op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept-)akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.

Art. 3 - Urenregistratie

De tijd die is besteed aan de door Appel Notarissen ter uitvoering van de opdracht verrichte werkzaamheden, zal worden geadministreerd onder vermelding van zaaknummer, datum, duur en soort verrichting. Bij de declaraties wordt - desgevraagd - een overzicht van de geregistreerde werkzaamheden en daaraan bestede tijd verstrekt.

Art. 4 - Voorschot

Appel Notarissen is gerechtigd om ter zake van de ontvangen opdracht een voorschot in rekening te brengen, onder verplichting dit te verrekenen met de uiteindelijke declaratie aan opdrachtgever

Art. 5 - Overige zaken

  1. De door Appel Notarissen verrichte werkzaamheden zullen in overeenstemming met voornoemde urenregistratie gedeclareerd worden op basis van het met de opdrachtgever overeen te komen uurtarief, te vermeerderen met BTW, (on)belaste verschotten, waaronder uittreksels, griffierechten, kosten van derden en andere rechtstreeks aan Appel Notarissen in rekening gebrachte kosten. Het overeengekomen uurtarief wordt jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig het prijsindexcijfer.
  2. Als de notaris werkzaamheden verricht op basis van een ontvangen koopovereenkomst, wordt het honorarium bij partijen in rekening gebracht zoals dat in de koopovereenkomst door partijen is afgesproken. Als hierover niets is afgesproken, dan brengt de notaris het honorarium in rekening bij koper.
  3. Indien één van de partijen in het kader van een koopovereenkomst een beroep doet op een ontbindende voorwaarde, waardoor de werkzaamheden van Appel Notarissen staken, zullen de dan reeds besteedde arbeidsuren tegen commercieel loon in rekening gebracht worden bij deze partij.

Art. 6 - Betaling/opschorting

Betaling van de declaratie (nota van afrekening) dient, tenzij anders vermeld, te zijn voldaan uiterlijk op de datum van het ondertekenen van de akte, en wel voor het tijdstip van de ondertekening, indien aan de akte geldverkeer is verbonden. Is dit laatste niet het geval, dan dient een declaratie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien declaraties niet tijdig of niet geheel worden voldaan, zijn de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten ad 15% over de hoofdsom verschuldigd. Tevens is Appel Notarissen gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten, waarvan de gevolgen geheel voor rekening en risico van opdrachtgever zijn. Appel Notarissen is te allen tijde gerechtigd, en opdrachtgever geeft op voorhand toestemming, om hetgeen zij opeisbaar van de opdrachtgever te vorderen heeft tot het beloop daarvan te verrekenen met gelden die Appel Notarissen van opdrachtgever onder zich heeft.
Appel Notarissen heeft het recht werkzaamheden tussentijds te declareren, alsmede het recht om van de opdrachtgever een voorschotbetaling te verlangen, welk voorschot wordt verrekend met de afsluitende declaratie in de betreffende zaak.
Verschotten en declaraties van derden kunnen direct in rekening worden gebracht.

Art. 7 – Beheer van gelden en uitbetaling

Appel Notarissen verplicht zich om gelden die door derden aan de opdrachtgever dienen te worden betaald, te doen betalen hetzij rechtstreeks aan de opdrachtgever, dan wel op rekeningnummer NL39 INGB 0006 3098 47 derdengelden ten name van maatschap Appel Notarissen. Op deze rekening zullen worden gehouden gelden die Appel Notarissen voor of ten behoeve van de opdrachtgever in depot heeft.
Appel Notarissen betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, tenzij uit deze regels anders voortvloeit.

Art. 8 - Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Appel Notarissen, waaronder begrepen de maatschap en personen die in loondienst of in opdracht van de maatschap werkzaam zijn, jegens opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de maatschap. Indien krachtens genoemde verzekering geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat ter zake van de desbetreffende opdracht aan honorarium (excl. BTW en verschotten) aan opdrachtgever in rekening gebracht is of kan worden.

Art. 9 - Derden

In geval bij de uitvoering van de opdracht derden ingeschakeld worden, zijn de kosten van die derden voor rekening van opdrachtgever. Indien de opdracht aan die derden door Appel Notarissen verstrekt wordt, is Appel Notarissen gerechtigd voorafgaand daaraan ter zake een voorschot aan opdrachtgever te vragen. Appel Notarissen is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de derde.

Art. 10 – Rente

Appel Notarissen is gerechtigd zowel positieve als negatieve rente te vergoeden, dan wel in rekening te brengen op bedragen die opdrachtgevers storten op de in artikel 7 vermelde derdengeldenrekening. Deze rente is afhankelijk van de rente die Appel Notarissen vergoed krijgt dan wel verschuldigd is aan de bank waar de vermelde derdengeldenrekening wordt gehouden.

Art. 11 - Beëindiging/sluiting/archivering

Bij beëindiging van de opdracht dan wel sluiting van een dossier ontvangt opdrachtgever een (digitaal) afschrift van de akte. Voorts worden alle van de opdrachtgever ontvangen originele bescheiden afgegeven. Het overige dossier wordt door Appel Notarissen gearchiveerd en gedurende ten hoogste 7 jaar na de datum van sluiting bewaard. De opdrachtgever zal bij het opvragen van afschriften en/of grossen en/of kopieën, kosten verschuldigd zijn aan Appel Notarissen.

Art. 12 - Beroeps- en gedragsregels en Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)

De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.
Appel Notarissen zal bij de uitvoering van de opdracht het bepaalde in de WWFT in acht nemen. In verband hiermee is Appel Notarissen verplicht een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat. In verband met de WWFT kan Appel Notarissen verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit–Nederland (FIU). Volgens de wet mag Appel Notarissen haar opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Appel Notarissen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt, of zal lijden ten gevolge van een ten onrechte gedane melding in het kader van de WWFT. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich hiermee, voor zover nodig, akkoord.

Art. 13 - Klachten

  1. In geval de opdrachtgever zich niet kan verenigen met de dienstverlening dan wel hetgeen ter zake in rekening gebracht is, kunnen partijen zich terzake wenden tot de maten van (de maatschap Appel Notarissen, handelend onder de naam:) Appel Notarissen.
  2. Ter aanvulling van het bepaalde onder lid 1 is de Klachten- en Geschillenregeling Notariaat van toepassing. Zie hiervoor knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. De Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht in behandeling zodra de kantoorklachtenregeling van lid 1 is doorlopen.

MET RECHT ONTZORGD

EEN ADVIES VAN APPEL

GEEN TWIJFEL OVER