Passeren via internet

digitaal passeren

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming dat het standpunt onderschrijft van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie over de inzet van digitale middelen bij het passeren van akten in noodsituaties. Het voorstel gaat nu voor advies naar de Raad van State en zal naar verwachting medio april in het parlement worden behandeld.

De KNB vindt dat de Wet op het notarisambt (Wna) in uitzonderlijke situaties de mogelijkheid aan notarissen biedt gebruik te maken van audiovisuele middelen, mits zij in hun dossier goed verantwoorden waarom zij dat hebben gedaan. De huidige situatie rond het coronavirus dat COVID-19 kan veroorzaken is zo’n uitzonderlijke situatie. De KNB vindt deze werkwijze passen bij de rol van de notaris die midden in de maatschappij staat en ook in een noodsituatie een rechtzoekende in staat moet stellen afspraken en wensen goed in een notariële akte vast te leggen.

“1. Indien partijen bij een akte en eventuele andere personen niet in persoon bij de notaris kunnen verschijnen en voor het verlijden van de akte een onderhandse volmacht niet volstaat, kan de notaris, in afwijking van artikel 102 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek, voor de toepassing van artikel 43, vierde lid, van de Wet op het notarisambt, de akte verlijden met gebruikmaking van tweezijdige audiovisuele communicatiemiddelen. Hiervan maakt de notaris melding in de akte.

2. Een audiovisueel communicatiemiddel als bedoeld in het eerste lid voldoet aan de eis dat het de notaris in staat stelt de identiteit van partijen bij de akte of door hen gevolmachtigde personen en eventueel andere personen vast te stellen, en dat deze personen via dat communicatiemiddel direct met de notaris kunnen communiceren.”

Volgens de memorie van toelichting kunnen personen door de beperkende maatregelen naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) zoals verplichte thuisisolatie en contactverboden, niet in persoon bij de notaris verschijnen en de akte ten overstaan van de notaris ondertekenen. Bij een testament kan geen gebruik worden gemaakt van een volmacht. Bij een hypotheekakte vereist de wet een authentieke (notariële) volmacht. Daarom wordt voorgesteld dat in deze buitengewone omstandigheden waarin fysiek contact met de notaris door beperkende maatregelen niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat bezoek in een verpleeghuis niet is toegelaten of men met lichte luchtwegklachten niet naar buiten mag), de notaris een akte mag verlijden met gebruikmaking van audiovisuele communicatiemiddelen in plaats van verschijning in persoon.

Met deze wettelijke bepaling wordt buiten twijfel gesteld dat ook akten die tot stand zijn gekomen nadat partijen en eventuele andere personen via audiovisuele middelen voor de notaris zijn verschenen in deze buitengewone omstandigheden rechtsgeldig zijn wanneer uiteraard ook aan alle andere vereisten (aan de totstandkoming) van een notariële akte is voldaan. De notaris maakt van deze wijze van verschijnen melding in de akte. Daarbij vermeldt de notaris ook dat ondertekening van de akte niet mogelijk is door de verschijning per videoverbinding, vergelijkbaar met artikel 43 lid 4 derde volzin Wna. Bij het tot stand komen van een akte langs deze wijze dient de notaris de gebruikelijke zorgvuldigheid in acht te nemen. Hij kan dus alleen de akte verlijden als de verbinding goed is en ononderbroken verloopt.

In verband met de waarborgen die verder aan een notariële akte zijn verbonden, is noodzakelijk dat de notaris via de audiovisuele middelen die hij gebruikt, de identiteit van partijen bij de akte kan vaststellen en dat rechtstreekse communicatie in beeld en geluid tussen de notaris en andere betrokkenen mogelijk is. De notaris kan zich dan ervan vergewissen dat partijen de inhoud van de akte begrijpen en hierbij niet onder invloed van derden staan. Zodoende kan de notaris toepassing geven aan zijn Belehrungspflicht.

Wilt u meer informatie hierover? Neemt u dan contact op met ons kantoor 0226 – 45 1441.